การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2562

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่962