การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

กรรมการ1160

กรรมการ11601

กรรมการ11603

กรรมการ11604