การประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในประจำการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564