การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2562

ประชุมศูนย์พิทักษ์ครูไทยครั้งที่562