การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมศูนย์พิทักษ์ครูไทยครั้งที่362