การประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562

ประชุมครูนอกประจำการ