การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่”

อบรมวินัยการเงินพิดโลก