การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีของปวงประชา
เพื่อคัดเลือกผูู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ให้เป็นแบบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน
และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รางวัล ” สุดยอดครูดี ประจำปี พ.ศ. 2560 ”