การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือก
ผูู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดที่เป็นแบบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน
และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รางวัล ” ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 “