สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย

มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจาการก่อเหตุร้าย ภายใต้การสนับสนุนดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดทำสารสัมพันธ์ มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยมีรายละเอียดดังนี้