สกสค. ร่วมกับคุรุสภา เปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

G482-สกสค.ร่วมกับคุรุสภา-แก้ไขพรบ.ครู