สกสค. จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” พัฒนาคนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

305.1  “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการ

305.2  “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการ