มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย

ธนาคารออมสิน มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรณีเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประชาสัมพันธ์มาตรดังกล่าวให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทราบ รายละเอียดดังแนบ