ประชาสัมพันธ์ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดทำระเบียบว่าด้วยก่ารจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ.2560