การอบรมหลักสูตร ‘ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์4.0’

4.0