การรับสมัครสรรหาลูกจ้างและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกกษามีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาลูกจ้างและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้